วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke or cerebrovascular disease)

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke or cerebrovascular disease)
พญ.นิติภรณ์  แจวจันทึก  อายุรแพทย์ระบบประสาท  โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

เป็นปัญหาสาธารณะสุขที่สำคัญและพบบ่อยของประเทศไทย เป็นโรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูงอีกทั้งยังเป็นสาเหตุการตาย ที่สำคัญในอันดับต้นๆ ของประเทศ โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคซึ่งเกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดในสมอง ที่ทำให้เกิดอาการทางระบบประสาทอย่างเฉียบพลันและอาการคงอยู่นานมากกว่า 24 ชั่วโมง                                     
โรคหลอดเลือดสองมี 2 ประเภท คือ
1.  โรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากหลอดเลือดสมองขาดเลือด (Ischemic stroke)
                 พบประมาณร้อยละ 75-80
2.  โรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากการมีเลือดออกในสมอง (Hemorrhagic stroke)
     พบประมาณร้อยละ 20-25
         

อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นสมองขาดเลือดหรือเลือดออกในสมอง หลังการเกิดโรคผู้ป่วยมักจะมีความพิการหลงเหลืออยู่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ภาพลักษณ์ ภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัว บางรายจำเป็นต้องมีผู้ดูแลเมื่อกลับไปอยู่บ้าน ส่งผลกระทบต่อบทบาทหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวที่ต้องรับภาระในการดูแลผู้ป่วย 
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองได้พัฒนาไปมากทั้งในด้านการวินิจฉัย และการรักษา ในด้านการรักษาพบว่าผู้ที่มีอาการของโรคหลอดเลือดสมองจากสมองขาดเลือดถ้าเข้ารับการรักษาในโงพยาบาลที่มีศักยภาพภายใน 3 ชั่วโมง หลังมีอาการโดยการให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำสามารถช่วยลดความพิการลงได้ถึงร้อยละ 30-50

อาการของโรคหลอดเลือดสมองนั้นอาจแตกต่างกันตามตำแหน่งของหลอดเลือดที่อุดตัน
โดยมีอาการเตือนที่สำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าดังต่อไปนี้
1.การอ่อนแรงของกล้ามเนื้อหรือมีอาการชาบริเวณแขนขาหรือใบหน้าซีกใดซีกหนึ่ง
2.การมองเห็นผิดปกติ เช่น ตามัว มองเห็นภาพซ้อน หรือตาข้างใดข้างหนึ่งมองไม่เห็นทันที
3.การพูดผิดปกติ เช่น พูดลำบาก พูดไม่ชัด พูดไม่ได้ หรือไม่เข้าใจ
คำพูด
4.เวียนศีรษะบ้านหมุนร่วมกับเดินเซ เสียการทรงตัว

หากพบว่ามีอาการเหล่านี้
ควรรีบพบแพทย์ เพื่อให้การรักษาและวินิจฉัยโดยด่วน!!

 ซึ่งการรักษาโดยการให้ยาละลายในลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำภายใน 3 ชั่วโมง หลังมีอาการสามารถช่วยลดความพิการลงได้ถึงร้อยละ 30-50 ส่งผลให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โรคไบโพล่าร์ (Bipolar Disorder)

Embed from Getty Images  โรคไบโพล่าร์ (Bipolar Disorder)            ปัจจุบันโลกเราทุกวันนี้มีแต่การแข่งขัน แก่งแย่งกันตลอดเวลา จนทำ...